RODO – klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”[1] , mając na uwadze Państwa prawo do rzetelnej i przejrzystej informacji, pragniemy poinformować, że:

 • Informacje dotyczące Administratora:

Administratorem Państwa danych osobowych jest AUTO-MOTO-TREIDER Ireneusz i Andrzej Treider, ul. Ks. Dr. Stanisława Sychowskiego 21, 89-530 Śliwice, tel. 52 3340287, e-mail andrzej@autotreider.pl

 • Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawa prawna.

Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacja umowy[2], której strona Państwo jesteście jaki i w związku z wykonaniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze[3] w tym szczególności wystawiania i przechowywania faktur. Ponadto przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora[4] tj. ochrony swoich praw i przed roszczeniami. Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać Państwa dane w innym celu, poprosimy o Państwa zgodę[5].

 • Komu przekazuję Państwa dane.

Nie będziemy nikomu przekazywać państwa danych w celach komercyjnych. Dane mogą być jednak udostępniane innym podmiotom upoważnionym do tego na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi administrator zawarł stosowne umowy o współpracy a powierzenie przetwarzania danych z tym związane jest nieuniknione lub niezbędne do realizacji umowy. Będą to np. firmy świadczące usługi księgowe czy informatyczne. Z zastrzeżeniem, że dane przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy bez możliwości wykorzystania ich w innym celu.

 • Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa oraz przez okres niezbędny do dochodzenia swoich praw i roszczeń.

 • Posiadają Państwo uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 • usunięcia, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Mają Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu.

 • Obowiązek podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku celów określonych w przepisach prawa. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości realizacji celu. W przypadku przetwarzania danych w związku z umową – usługą, której stroną Państwo jesteście lub przed zawarciem umowy, jest warunkiem dobrowolnym, umownym, ale niezbędnym do wykonania czynności związanych z umowa – usługą.

 • Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1).

[2] Art. 6 ust.1 lit. b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

[3] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; m.in. art.106e Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług (Dz. U.2004 Nr 54 poz. 535 z póź. zm.)

[4] Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem

[5] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów